ویدئو

نحوه استفاده از پودر ANGEL FRESH (1-MCP): ذخیره سازی سرد / محفظه

نحوه استفاده از کیسه ANGEL FRESH (1-MCP): میوه های بسته بندی شده یا کیسه ای

نحوه استفاده از قرص ANGEL FRESH (1-MCP): ظرف

نحوه استفاده از قرص انتشار سریع ANGEL FRESH (1-MCP): ظرف

نحوه استفاده از ANGEL FRESH Fresh-keeping Card: میوه های بسته بندی شده یا کیسه ای