راه حل های زراعی

میوه معمولی

Regular Fruit (3)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

Regular Fruit (2)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

Regular Fruit (1)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

Regular Fruit (4)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

میوه سنگی

stone_fruit (1)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

stone_fruit (3)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

stone_fruit (2)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

stone_fruit (4)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

میوه ی گرمسیری

Tropical Fruit (1)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

Tropical Fruit (5)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

Tropical Fruit (2)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

Tropical Fruit (3)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

Tropical Fruit (6)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

Tropical Fruit (4)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

میوه توت

berry_fruit (1)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

berry_fruit (2)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

berry_fruit (1)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

سبزیجات تازه

fresh_vegetables (2)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

fresh_vegetables (1)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

fresh_vegetables (3)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

fresh_vegetables (1)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

گل های تازه بریده

Fresh Cut Flowers (3)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

Fresh Cut Flowers (1)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

Fresh Cut Flowers (4)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید

Fresh Cut Flowers (2)

کاربرد:
حفظ سختی و رنگ، تاخیر در بلوغ، افزایش عمر مفید